Ogólne Warunki Handlowe

1. Zawarcie umowy

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie: „OWH”) są wyłącznie obowiązującymi. Stanowią one podstawę wszystkich ofert oraz porozumień i obowiązują począwszy od udzielenia zlecenia lub przyjęcia dostawy przez cały okres trwania stosunku zobowiązaniowego. Nie obowiązują regulacje odbiegające od OWH, nawet jeżeli nie nastąpiło ich wyraźne odrzucenie, o ile nie zostały wyraźnie uznane przez P.W. AUTO CENTRUM RYSTAL w formie pisemnej.
(2 Odstępstwo od niniejszych OWH wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
(3) OWH obowiązują w odniesieniu do wszystkich stosunków umownych, w których P.W. AUTO CENTRUM RYSTAL (dalej zwana także w skrócie: „Rystal”) występuje jako:
a) sprzedający, a druga strona umowy jest kupującym,
b) zleceniobiorca, a druga strona umowy jest zleceniodawcą lub zamawiającym,
c) dostawca, a druga strona umowy jest odbiorcą.
Wyżej wymienione określenia stron używane są w OWH zamiennie, jako równoważne.
(4) Jeżeli druga strona umowy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a uregulowania OWH odbiegają na niekorzyść konsumenta od bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w miejsce takich postanowień OWH obowiązują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.


2. Kosztorys

Kosztorysy są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez Rystal wyraźnie jako takie zadeklarowane. W przypadku robót koniecznych Rystal zastrzega sobie prawo przekroczenia kosztorysu do 15%, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym zamawiającego.

3. Ceny
(1) O ile w danej umowie lub w poniższych zapisach OWH nie postanowiono inaczej, ceny Rystal są cenami na bazie z zakładu/magazynu i nie obejmują one opakowania ani innych kosztów dodatkowych, które to obciążają zamawiającego.
(2) Na poczet ceny zostanie zaliczona cena za części zużyte tylko wówczas, gdy część zużyta odpowiada części regenerowanej i część zużyta nadaje się do regeneracji. Rystal decyduje o powyższym, jak również o wysokości ceny za część zużytą.
(3) W przypadku, gdy zgodnie z umową dostawa lub usługa ma być zrealizowana później niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy, Rystal ma prawo uwzględnienia w rachunku zaistniałej do chwili dostawy/usługi całkowitej podwyżki kosztów.
(4) Ceny są cenami netto, powiększonymi o podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

4. Dostawa
(1) Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od daty wysłania potwierdzenia zlecenia, o ile takie zostało udzielone, jednakże nie przed datą dostarczenia przez zamawiającego odpowiednich dokumentów, zezwoleń i dopuszczeń oraz wpływem umówionej zaliczki.
(2) Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli przesyłka opuściła zakład przed jego upływem lub gdy w terminie tym zgłoszono odbiorcy gotowość do wysyłki.
(3) W przypadku nie zawinionych przez Rystal opóźnień dostawy, w szczególności w przypadku działania siły wyższej, termin dostawy ulega przesunięciu o czas trwania wydarzeń wywołujących opóźnienie, o ile te przeszkody – w sposób możliwy do udowodnienia – mają więcej niż nieznaczny wpływ na wykonanie lub dostawę przedmiotu umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy wyżej wskazane okoliczności wystąpią u poddostawców. Jeżeli termin dostawy ulegnie przedłużeniu przez wyżej wskazane okoliczności o okres dłuższy niż jeden miesiąc, wówczas obydwu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, przy czym wyłączone jest prawo do jakichkolwiek dalszych roszczeń.
(4) Jeżeli zamawiający poniósł szkodę spowodowaną zawinionym przez Rystal opóźnieniem dostawy, wówczas zamawiającemu – o ile opóźnienie nie wynikło z winy umyślnej – przysługuje roszczenie o naprawienie szkody ograniczone do 0,5% za każdy pełen tydzień opóźnienia, licząc od wartości tej części dostawy, która wskutek opóźnienia nie mogła być terminowo lub w sposób zgodny z umową wykorzystana, jednakże nie więcej aniżeli 15 % wartości wyżej powołanej części dostawy.
(5) Jeżeli zamawiającemu przysługuje od Rystal odszkodowanie z powodu opóźnienia dostawy lub niemożności jej zrealizowania, jest ono ograniczone – za wyjątkiem przypadku winy umyślnej Rystal – do zwrotu dodatkowych kosztów, które poniósł zamawiający w związku z nabyciem towaru lub usługi gdzie indziej. Wyłączone są dalej idące roszczenia o naprawienie szkody.
(6) Dopuszcza się realizację umowy w drodze dostaw częściowych.

5. Wysyłka
(1) Wysyłka następuje na ryzyko zamawiającego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu umowy, przechodzi na zamawiającego z chwilą wysyłki, jednakże nie później, niż z chwilą opuszczenia przez nią zakładu/magazynu. Powyższe obowiązuje niezależnie od tego, czy wysyłka następuje z miejsca wykonania umowy oraz bez względu na to, kto ponosi koszty przewozu.
(2) O ile brak jest szczególnych instrukcji wysyłkowych zamawiającego, wysyłka następuje według najlepszego uznania Rystal, bez obowiązku wykorzystania najtańszej i najszybszej drogi.
(3) Szkody transportowe należy zgłosić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 1 dnia od otrzymania towaru. Zostaną one uregulowane po przedłożeniu oświadczenia przewoźnika o uznaniu szkody.

6. Zwrot towaru
(1) Niewadliwy towar może być zwrócony przez konsumenta w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli towar zostanie odesłany przed jego upływem. W odniesieniu do przedsiębiorców Rystal decyduje każdorazowo indywidualnie, czy przyjmie towar zwrócony w ciągu 7 dni od jego dostawy, na zasadzie dobrych obyczajów kupieckich.
(2) Towar musi dotrzeć do Rystal bezpiecznie zapakowany wraz z załączonymi przez Rystal dokumentami zwrotnymi lub kopią listu przewozowego. Zwracany towar musi posiadać oryginalne opakowanie, nie może mieć śladów używania lub montażu. Przedsiębiorców obciążają koszty magazynowania i administrowania w wysokości 10% wartości części oraz ewentualnie powstałe koszty przewozu.
(3) Zwroty części wykonanych według specyfikacji klienta, specjalnie dla niego zakupionych lub naprawionych, z zasady nie będą przyjmowane.
(4) Koszty i niebezpieczeństwo związane ze zwrotem towaru przez konsumentów obciążają Rystal. Przy zwrocie towarów przez przedsiębiorców odpowiedzialność spoczywa na zamawiającym.

7. Płatność
(1) Zapłata wynagrodzenia zgodnego z fakturą winna nastąpić przed odbiorem pojazdu, chyba że uzgodniono inaczej.
(2) W przypadku niezapłacenia faktury w podanym na niej terminie będą naliczane odsetki ustawowe począwszy od pierwszego dnia następującego po tym terminie. Ponadto Rystal przysługuje prawo dochodzenia naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki na zasadach ogólnych.
(3) W przypadku napraw gwarancyjnych produktów firm zewnętrznych, których Rystal jest Autoryzowanym Serwisem Klient dopuszcza możliwość pokrycia kosztów naprawy gwarancyjnej na czas rozpatrzenia reklamacji przez producenta, co może trwać dłużej niż 14 dni. Po rozpatrzeniu reklamacji koszty zostaną zwrócone w wysokości jakiej uzna to producent.
(4) Wszelkie zastrzeżenia do faktur powinny być zgłoszone w terminie 7 dni od daty wystawienia.
(5) W każdym wypadku Rystal ma prawo zażądać zaliczki na poczet wynagrodzenia przed wykona- niem Usługi, a także w wypadku zmiany jej zakresu.

8. Naprawy powypadkowe
W razie wykonywania usług powypadkowych Klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną usługę lub inne czynności podjęte w związku z usługą, także w przypadku przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną Usługę nie jest uzależniona od wyniku ewentualnego sporu pomiędzy Klientem a ubezpieczycielem, bez względu na jego przedmiot.

9. Wykonanie usługi
(1) Wykonanie usługi następuje wyłącznie w zakresie wynikającym z treści zlecenia. Rystal nie jest zobowiązany do wykonywania żadnych czynności wykraczających poza zleconą Usługę. Jeżeli przy okazji tj. podczas i w związku z wykonywaniem zleconej usługi Rystal stwierdzi, że konieczne jest wykonanie innej dodatkowej Usługi nie związanej bezpośrednio ze zleconą Usługą, w tym usługi mającej na celu usunięcie nieprawidłowości uniemożliwiających eksploatację pojazdu zgodnie z obowiązującym prawem, Rystal powiadomi Klienta o tym fakcie i wykona dodatkową Usługę wyłącznie po rozszerzeniu treści zlecenia. Nie rozszerzenie przez Klienta treści zlecenia powoduje wyłączenie odpowiedzialności Rystal za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, jak również wyłączenie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Usługi podstawowej, jeżeli pozostawało to w związku z brakiem wykonania Usługi dodatkowej. Strony dopuszcza- ją możliwość rozszerzenia zakresu usługi za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
(2) Stare części po naprawie są złomowane lub utylizowane. Przekazanie takich części Klientowi będzie możliwe wyłącznie w przypadku pisemnego żądania na zleceniu. Części mogą być przechowywane przez okres 14 dni. Po tym czasie pomimo żądania przekazania części Klientowi mogą one zostać ze złomowane lub zutylizowane.
(3) Klient upoważnia Rystal do wykonania jazdy próbnej w związku z wykonaniem Usługi w zakresie niezbędnym do dokonania diagnozy uszkodzenia bądź sprawdzenia poprawności wykonanej Usługi.

10. Wydanie pojazdu
(1) Wydanie pojazdu nastąpi w miejscu jego przyjęcia po wykonaniu usługi i rozliczeniu należności. Jeżeli przewidywany termin wydania nie może być dotrzymany wskutek działania siły wyższej, zmiany zakresu zlecenia i innych okoliczności niezależnych od Rystal, firma powiadomi Klienta i wskaże nowy przewidywany termin realizacji Zlecenia. Opóźnienie lub zwłoka w wydaniu wynikła z podanych wyżej powodów wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Rystal z tego tyłu i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń i żądań (w szczególności naprawienia szkody, wydania pojazdu zastępczego lub zwrotu kosztów wynikających z odpłatnego użytkowania innego podobnego pojazdu).
(2) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru Pojazdu po powiadomieniu o wykonaniu zleconej Usługi. W razie opóźnienia w odbiorze powyżej 7 dni pojazd będzie przechowywany odpłatnie, za wynagrodzeniem obliczonym według cennika obowiązującego w momencie oddania pojazdu do przechowywania. Odbiór pojazdu potwierdzony zostaje pisemnie przez Klienta bądź jego przedstawiciela i oznacza potwierdzenia wykonania usługi zgodnie z treścią zlecenia.

11. Gwarancja
(1) Na zakupione części / usługi przysługuje klientowi 12 miesięczna gwarancja jakości liczona od daty zakupu, chyba że karta gwarancyjna lub faktura stanowi inaczej.
(2) W celu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji Klient powinien dysponować dokumentem zakupu. Wymiana na nową, bądź naprawa wadliwej części nabytej uprzednio przez klienta nie skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji.
(3) Gwarancja nie obejmuje elementów wykluczonych z gwarancji przez producenta pojazdu lub podzespołu. Są to np. materiały eksploatacyjne takie jak: okładziny, klocki ham., bębny i tarcze hamulcowe, miechy powietrzne.
(4) Jeżeli podczas montażu nadwozi lub innych podzespołów w obcym warsztacie stwierdzone zostaną wady w pracach wykonanych przez Rystal, przed kontynuowaniem prac montażowych należy się skontaktować z Rystal w celu uzgodnienia usunięcia wad. W przypadku braku powiadomienia wynikłe z tego powodu koszty lub inne straty obciążają zamawiającego.
(5) W przypadku gdy zamawiający lub osoby trzecie dokonają bez pisemnej zgody Rystal zmiany lub naprawy dostarczonych przez Rystal części, wówczas Rystal nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wskutek powyższego koszty, skutki i straty.
(6) Każda terminowo zgłoszona i uzasadniona reklamacja realizowana jest poprzez naprawę lub wymianę części, przy czym odpowiedzialność za wady fizyczne jest ograniczona do zwrotu kosztów naprawy lub jej wymiany na nową i nie dotyczy szkód przez nią spowodowanych.
(7) Gwarancja nie obejmuje części dostarczonych przez Klienta i na jego zlecenie wykorzystanych w związku z wykonaniem usługi.
(8) Rystal i Klient postanawiają, że zgodnie z art. 558 kodeksu cywilnego wyłączają rękojmię za wady fizyczne części, a także wszystkich elementów wymienionych w ramach usług.
(9) Rystal i Klient postanawiają, że zgodnie z art. 473 par.2 kodeksu cywilnego wykluczają odpowiedzialność za inne koszty i szkody, które poniósł klient, w tym w szczególności utracone korzyści, chyba że szkoda została wyrządzona przez Rystal z winy umyślnej.
(10) Klient zobowiązany jest dostarczyć pojazd do naprawy gwarancyjnej do siedziby firmy Rystal w Pleszewie na swój koszt.

12. Odpowiedzialność w pozostałych wypadkach
(1) Rystal ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w przekazanych do naprawy przedmiotach w zakresie określonym przepisami prawa. Jednakże odpowiedzialność za szkody ograniczona jest do wysokości kosztów usunięcia szkody w przekazanym do naprawy przedmiocie, nie więcej niż do wysokości wartości uszkodzonego przedmiotu w dniu jego uszkodzenia. Wyłączona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek dalej idące szkody, a w szczególności za szkody pośrednie.
(2) Rystal nie ponosi odpowiedzialności za:
– wady w agregatach, których usunięcie nie wchodzi w zakres zlecenia naprawy
– kradzież dotyczącą pojazdów nie zamykalnych
– szkody w silnikach spowodowane brakiem zabezpieczenia przed mrozem
– zawartość lub ładunek pojazdów przekazanych do naprawy.
(3) We wszystkich innych przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWH, szczególnie w przypadku nienależytego wykonania umowy, naruszenia pozostałych zobowiązań umownych dodatkowych itp. wyłączone są roszczenia o naprawienie szkody, niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej się opierają, a w szczególności roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych. Wyłączenie odpowiedzialności rozciąga się również na pracowników i osoby, za pomocą których wykonywane było zobowiązanie. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków umyślności, rażącego niedbalstwa, ani braku przyrzeczonych właściwości.

13. Zabezpieczenie roszczeń i zastrzeżenie prawa własności
(1) Jeżeli Klient jest właścicielem przedmiotów przekazanych do naprawy, wówczas na zabezpieczenie roszczeń m.in. o wynagrodzenie za wykonaną naprawę, o zapłatę ceny za wymienione części zamienne, materiały eksploatacyjne i podzespoły, Rystal przysługuje na podstawie niniejszych OWH umowne prawo zastawu na przekazanych do naprawy przedmiotach.
(2) Jeżeli Klient nie jest właścicielem przedmiotów przekazanych do naprawy, wówczas na zabezpiecze- nie roszczeń m.in. o wynagrodzenie za wykonaną naprawę, o zapłatę ceny za wymienione części zamienne, materiały eksploatacyjne i podzespoły, Rystal przysługuje prawo zatrzymania przedmiotów przekazanych do naprawy, zgodnie z art. 461 Kodeksu Cywilnego.
(3) Towar dostarczony przez Rystal pozostaje jego własnością do czasu całkowitej zapłaty ceny wraz ze wszelkimi należnościami dodatkowymi. W przypadku weksli lub czeków, płatność uważa się za dokonaną po ich ostatecznej realizacji. Zamawiający nie ma prawa ustanawiać zastawu na towarze, ani dokonywać jego przewłaszczenia na zabezpieczenie. Rystal należy niezwłocznie poinformować o roszczeniach osób trzecich, w szczególności o zajęciach.

14. Zastaw
Rystal przysługuje prawo zastawu na przedmiotach przekazanych do naprawy, celem zabezpieczenia kosztów i wydatków związanych z naprawą zgodnie z art. 461 kodeksu cywilnego.

15. Miejsce wykonania umowy
Miejscem wykonania wszelkich praw i obowiązków wynikających z dostaw i usług jest dla obydwu stron siedziba firmy Rystal, która świadczy dostawę/ usługę. Miejscem wykonania zobowiązań płatniczych kupującego jest siedziba Rystal, 63-300 Pleszew, ul. Kaliska 97.

16. Spory
Wszelkie spory wynikające z umów będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd powszechny właściwy dla Rystal.

Właściciel firmy P.W. Auto Centrum Rystal
Ryszard Kujawski