Ochrona Danych Osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Auto Centrum RYSTAL Ryszard Kujawski z siedzibą w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 97, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr REGON: 003353992, NIP: 6170250880.


DANE KONTAKTOWE:
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info@rystal.pl lub pisemnie na następujący adres: P.W. Auto Centrum Rystal Ryszard Kujawski ul. Kaliska 97 63-300 Pleszew.


CELE PRZETWARZANIA DANYCH:
Dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług,
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
  • przesyłania informacji handlowych związanych ze współpracą z partnerami handlowymi naszej firmy,
  • podatkowym i rachunkowym (wymagane przez przepisy prawa),
  • windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych (arbitrażowych i mediacyjnych).


RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH:

  • nazwa firmy,
  • NIP firmy,
  • nazwisko i imię kontrahenta,
  • dane kontaktowe tj. adres, numer telefonu, adres e-mail, adres strony www.


ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe będą zabezpieczone poprzez zastosowanie właściwych środków zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa.


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych – mogą je Państwo aktualizować, żądać ich usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osób.


DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, natomiast bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenia usług.

 

Właściciel firmy P.W. Auto Centrum Rystal
Ryszard Kujawski